വന്ധ്യംകരണത്തിൽ പ്രത്യേകത • ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഫോക്കസ്

പാളി

  • Layer

    പാളി

    ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ബാസ്‌ക്കറ്റിലേക്ക് ലോഡുചെയ്യുമ്പോൾ‌ ലേയർ‌ ഡിവൈഡർ‌ സ്പേസിംഗിന്റെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, സ്റ്റാക്കിംഗ്, വന്ധ്യംകരണ പ്രക്രിയയിൽ‌ ഓരോ ലെയറിൻറെയും കണക്ഷനിൽ‌ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷത്തിൽ‌ നിന്നും കേടുപാടുകളിൽ‌ നിന്നും ഉൽ‌പ്പന്നത്തെ ഫലപ്രദമായി തടയുന്നു.