വന്ധ്യംകരണത്തിൽ പ്രത്യേകത • ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഫോക്കസ്

ലംബ ക്രാറ്റ്ലെസ് റിട്ടോർട്ട് സിസ്റ്റം

  • Vertical Crateless Retort System

    ലംബ ക്രാറ്റ്ലെസ് റിട്ടോർട്ട് സിസ്റ്റം

    തുടർച്ചയായ ക്രാറ്റ്ലെസ് റിട്ടോർട്ട്സ് വന്ധ്യംകരണ ലൈൻ വന്ധ്യംകരണ വ്യവസായത്തിലെ വിവിധ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളെ മറികടന്ന് വിപണിയിൽ ഈ പ്രക്രിയയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. സിസ്റ്റത്തിന് ഉയർന്ന സാങ്കേതിക ആരംഭ പോയിന്റ്, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ, നല്ല വന്ധ്യംകരണ പ്രഭാവം, വന്ധ്യംകരണത്തിന് ശേഷം കാൻ ഓറിയന്റേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലളിതമായ ഘടന എന്നിവയുണ്ട്. തുടർച്ചയായ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെയും വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിന്റെയും ആവശ്യകത ഇതിന് നിറവേറ്റാനാകും.